Algemene Informatie

Aanmelding / Inschrijving

Indien u zich wenst in te schrijven verzoeken wij u het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren. Na ontvangst van uw formulier nodigen wij u uit voor een persoonlijk, oriënterend gesprek, waarbij de inschrijving definitief gemaakt kan worden door ondertekening van het definitieve inschrijfformulier. Hierbij zal u het schoolreglement worden overhandigd. Voor minderjarigen is het noodzakelijk dat ook een van de ouders of verzorgers ondertekent.

• Na ondertekening van de onderwijsovereenkomst heeft u een bedenktermijn van 14 dagen.

• Het betaalde inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

• Dermé houdt zich aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de ondertekening van de onderwijsovereenkomst geeft u Dermé toestemming om uw gegevens te verstrekken aan de exameninstelling en de branche-organisatie die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van het branchediploma of Exuive-diploma.

 Annuleringsvoorwaarden opleidingen / specialisaties 

Voorwaarden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

A. Voor aanvang van de opleiding

Tot 28 dagen voor aanvang van de opleiding/specialisatie waarvoor een cursist ingeschreven staat, kan deze schriftelijk geannuleerd worden middels een aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst. In dat geval worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht, zijnde 10% van de totale onderwijsbijdrage. Dit bedrag zal worden verrekend met het vooraf betaalde lesgeld, waarna het te veel betaalde zal worden gerestitueerd.

Van 28 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding/specialisatie waarvoor een cursist ingeschreven staat, kan deze schriftelijk geannuleerd worden middels een aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst. In dit geval worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht, zijnde 25% van de totale onderwijsbijdrage. Dit bedrag zal worden verrekend met het vooraf betaalde lesgeld, waarna het te veel betaalde zal worden gerestitueerd.

B. Tijdens de opleiding / specialisatie

Mocht een cursist binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding of tijdens de opleiding besluiten van het verder volgen van de opleiding af te zien, dan dient dit schriftelijk aan de directie kenbaar gemaakt te worden, middels een aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst.

 Voor tussentijdse beëindiging van de opleiding Schoonheidsverzorging  geldt een opzegtermijn van 4 maanden (termijn is € 200,-), ingaande op de eerste van de maand volgend op de maand van ontvangst van de schriftelijke opzegging.

 Voor tussentijdse beëindiging van de opleiding Voetverzorging geldt een opzegtermijn van 4 maanden (termijn is  € 200,-), ingaande op de eerste van de maand volgend op de maand van ontvangst van de schriftelijke opzegging.

 Voor tussentijdse beëindiging van de opleiding Visagie & Haarstyling  geldt een opzegtermijn van 4 maanden (termijn is € 125,-), ingaande op de eerste van de maand volgend op de maand van ontvangst van de schriftelijke opzegging.

  Bij tussentijdse beëindiging van de Specialisaties / Modules Allround Schoonheidsspecialist is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.

 Bij tussentijdse beëindiging van de Specialisaties / Modules Medisch Pedicure is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.

Annuleringsvoorwaarden cursussen

Indien u voor de cursusdatum annuleert, brengen wij u 25% van het lesgeld in rekening.

Heeft u op de dag van de cursus niet geannuleerd, of annuleert u tijdens de cursus, dan zijn wij genoodzaakt om het totale lesgeld in rekening te brengen. Bij onvoldoende inschrijvingen, behoudt Opleidingsinstituut Dermé zich het recht een cursus te annuleren.

Annuleringsvoorwaarden Opleidingsinstituut Dermé 

Opleidingsinstituut Dermé is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen de opgegeven schooldagen of les-tijden minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleidingen te wijzigen of de opleiding te annuleren. Dermé dient dit aan de betreffende cursist schriftelijk mede te delen. Reeds aangegane overeenkomsten die hierop betrekking hebben, worden zonder kosten voor de cursist ontbonden en de door de cursist verrichte (aan)betalingen zullen door Dermé worden gerestitueerd.

Vakanties

De schoolvakanties zijn als regel dezelfde als die van de middelbare scholen in onze regio (midden) en worden op de eerste lesdag bekend gemaakt.

Herkansing

Opleidingsinstituut Dermé biedt een gezakte cursist de kans om maximaal 2 gratis herlessen te volgen (dit zal echter moeten plaatsvinden binnen een half jaar na het laatst gemaakte examen).

Belastingvoordeel

Studiekosten zijn aftrekposten voor de belasting. De te volgen opleiding moet gericht zijn op verbetering van de financiële en maatschappelijke positie van de betrokken persoon.  Aftrekbare kosten zijn o.a. lesgelden, examengelden en kosten voor materialen en boeken.

Klachtenprocedure

Het kan zijn dat u een klacht wilt indienen. Deze zijn mondeling, telefonisch of schriftelijk, via een brief of een mail in te dienen. Ook klachten zien wij als een bijdrage aan onze bedrijfsvoering. Aarzel niet om in deze gevallen contact met ons op te nemen. Als een klacht mondeling wordt ingediend, zullen wij proberen deze klacht zo goed mogelijk op te lossen. Is de klacht dan nog niet verholpen dan wordt u gevraagd de klacht alsnog schriftelijk in te dienen. Wanneer wordt een klacht in behandeling genomen? Hieronder vindt u een aantal punten die in uw klachtencorrespondentie terug moeten komen:

  • Voorzie de klacht van naam, adresgegevens en een datum;
  • Geef aan dat het gaat om een klacht. Omschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk: benoem datum, locatie,   activiteit, betrokken personen en situaties zo eenduidig mogelijk;
  • Geef ook uw eigen gegevens duidelijk weer;
  • Geef aan wat u verwacht met betrekking tot de afhandeling van de klacht;
  • Onderteken uw klachtbrief;

Uw klacht indienen aan:

Opleidingsinstituut Dermé o.v.v. Klacht Slagveld 25 3231 AN Brielle

  1. Nadat uw klacht is binnengekomen ontvangt u een ontvangstbevestiging. Hierin is aangegeven dat uw klacht   is ontvangen en er wordt een streefdatum genoemd voor afhandeling. De streefdatum ligt vier weken na de   datum van de ontvangstbevestiging.
  2. Wanneer mocht blijken dat uw klacht niet binnen de gestelde termijn opgelost kan worden dan stelt de directie u hiervan schriftelijk op de hoogte. Bovendien zal een indicatie worden gegeven wanneer het instituut verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  3. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld, volgens de wet AVG.

Klachtenfunctionaris en geschillencommissie 

Mochten wij samen niet tot een oplossing komen, dan wordt de klachtenfunctionaris van de ANBOS ingeschakeld. Opleidingsinstituut Dermé is kernlid bij ANBOS en hierdoor aangesloten bij de stichting Geschillencommissie uiterlijke verzorging. Als de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing kan komen, kunt u besluiten om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie. Het oordeel van deze beroepsinstantie (onafhankelijke derde) is bindend.